Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 6 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Technische vragen kunt u stellen via het algemene emailadres van de raadsgriffie: raadsgriffie@sittard-geleen.nl.
De Raadsagendacommissie heeft 3 minuten spreektijd voor de hele agenda voorgesteld.

Agendapunten

 1. 1

  Afgemeld zijn: de heer Dormans (gob), de heer Peeters (gob), de heer Raven (Stadspartij), mevrouw Crutzen (GroenLinks/PvdA), Mevrouw Lotfy (FvD)

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.
  De raad beslist om de spreektijd uit te breiden naar 4 minuten.

 3. 3.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 4. 4.H

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten:
  Het bezwaarschrift d.d. 9 januari 2023 gericht tegen het besluit van de raad om herziening van het “Bestemmingsplan Krawinkel” af te wijzen, ontvangen op 9 januari 2023, ontvankelijk en ongegrond te verklaren, en 
  In te stemmen met bijgevoegde concept beslissing op bezwaar.

 5. 5.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft het definitieve beleidskader huisvestingsbeleid arbeidsmigranten vastgesteld.

 6. 6.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten:
  1. De keuze te maken voor de maatwerkvariantextra container bij de afvalstoffenheffing.
  2. De keuze te maken voor het aanpassen naar een voorkeursvariant BsGW van de medische kortingsregeling voor de variabele afvalstoffenheffing.
  3. De keuze te maken voor het aanpassen van de kwijtscheldingsregeling naar een voorkeursvariant BsGW voor de afvalstoffenheffing.
  4. De keuze te maken voor de maatwerkvariant om de uitvoering van de externe vorderingen bij BsGW te laten.
  5. BsGW via een brief op de hoogte stellen van de keuzes van de gemeenteraad.

 7. 7.H

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), PVV (2), SPA (1), Stadspartij (1), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten:
  1. Vast te stellen de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen 2023 Wabo, conform bijlage 1.


  2.1 Met terugwerkende kracht per 1 april 2023 in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit te benoemen:
  1. Voorzitter, stedenbouw en landschap, Christine Vanderheyden
  2. Algemeen lid, stedenbouw en architectuur, Guy Cleuren
  3. Algemeen lid, architectuur, Alexander Kunnen
  4. Monumenten lid, bouw- en architectuurhistorie, Silvia Pellemans
  5. Monumenten lid, bouw- en architectuurhistorie, Jan van der Hoeve
  6. Plaatsvervangend lid, architectuur en restauratiearchitectuur, Mark Feron


  2.2. Te bepalen dat beslispunt 2.1. In werking treedt de dag na publicatie.


  3. Vast te stellen de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen 2024 Ow, conform bijlage 2.

 8. 8.B

  De bijlagen 4, 5 en 6 liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffier.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  CDA (8), D66 (1), gob (10), GroenLinks/PvdA (6), PVV (2), Stadspartij (1)
  tegen
  Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), SPA (1), VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten:

  1. In te stemmen met het Programma van Eisen voor bestuurlijk-ambtelijke huisvesting SHG en Hanenhof/Herenhof zoals opgenomen in bijlage 1;
  2. In te stemmen met het Programma van Eisen voor huisvesting Vidar zoals opgenomen in bijlage 2;
  3. In te stemmen met het vestigen van de nieuwe huisvesting Vidar op de locatie Mijnweg / Tunnelstraat te Geleen;
  4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 7,8 mln. voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting en het daarbij behorende dekkingsvoorstel zoals opgenomen in bijlage 3 (begrotingswijziging);
  5. In te stemmen met het jaarlijks afdekken van € 0,1 mln. huurderving van de Hanenhof ten laste van de indexeringsmiddelen begroting 2026 e.v.
  6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het bijbehorende investeringskrediet van € 36,7 mln. voor de nieuwe huisvesting Vidar en het daarbij behorende dekkingsvoorstel zoals opgenomen in bijlage 3 (begrotingswijziging);
  7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de extra exploitatielasten van € 0,3 mln. voor de nieuwe huisvesting Vidar en deze te dekken uit de indexeringsmiddelen begroting 2026 e.v.
  8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 5,0 mln. voor het realiseren van het Huis aan de Markt en het daarbij behorende dekkingsvoorstel in bijlage 3 (begrotingswijziging).

  Het amendement van D66 en GroenLinks/PvdA inzake geen retail in het Huis aan de Markt is verworpen.
  De motie van CDA en D66 inzake het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt is aangenomen.
  De motie van GroenLinks/PvdA inzake additioneel onderzoek om duurzame energie op te wekken op Hanenhof/Herenhof is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  1. Amendement D66 en GL-PvdA inzake géén Retail in Huis aan de Markt VERWORPEN
  2. Motie CDA en D66 inzake het realiseren van een historische gevel bij het Huis aan de Markt te Sittard AANGENOMEN
  3. Motie GroenLinks-PvdA inzake ambtelijke en bestuurlijke huisvesting VIDAR en Huis aan de Markt AANGENOMEN
 9. 9
  Sluiting