Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U vindt de nevenfuncties van raadsleden en burgerleden via onderstaande link.


Binnenkort zullen deze nevenfuncties ook te raadplegen zijn bij de publieke profielen.

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Sittard-Geleen. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.


De gemeenteraad van Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden. Deze raadsleden zijn verdeeld over de raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit één of meer raadsleden van dezelfde politieke partij.


Het zijn van een raadslid is een bijbaan. Naast het werk voor de gemeenteraad voeren raadsleden andere werkzaamheden uit.

De raad beschikt over een eigen ondersteunend apparaat: de griffie. De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en is de schakel tussen de gemeenteraad, het college en de organisatie. De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad en regelt achter de schermen alles wat de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De griffie verzorgt onder andere de voorbereiding en afwikkeling van de Raadsavond en geeft advies en ondersteuning aan de raadsleden. Ook zorgt de griffie voor de communicatie vanuit de raad en contacten met inwoners en organisaties.
De griffie staat onder leiding van de griffier en bestaat uit twee raadsadviseurs, een raadsondersteuner, een administratief medewerker, een communicatieadviseur en de secretaris van de rekenkamercommissie.
U kunt de griffie bereiken via raadsgriffie@sittard-geleen.nl
U kunt de griffier bereiken via nicolle.bisschoff@sittard-geleen.nl

De fracties en hun raadsleden worden bij het raadswerk ondersteund door burgerleden. Iedere fractie mag maximaal twee burgerleden benoemen. Zij worden, net als de raadsleden, beëdigd in een raadsvergadering. Verder moeten zij ook voldoen aan de criteria waar raadsleden aan voldoen om te kunnen worden benoemd, zoals het vereiste om binnen de gemeentegrens te wonen. De burgerleden zijn niet gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar staan meestal wel op de kieslijst van de partij.
Burgerleden kunnen de fractie vertegenwoordigen in de Rondevergaderingen, bij themasessies, werkgroepen en bij werkbezoeken. Een raadslid mag zich niet laten vervangen door een burgerlid in de raadsvergadering. Daarvoor is democratische legitimiteit vereist.

De vergaderingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden. Daarnaast zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de Ronde-bijeenkomsten na enkele werkdagen terug te zien. Zo kunt u de hele vergadering (opnieuw) bekijken, én gericht zoeken op een agendapunt en vervolgens op spreker(s).


De link naar de uitzendingen vindt u onderstaand.

De Raadsavond biedt inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven alle kans om met raadsleden in contact te komen. Doordat er veelvuldig wordt gewisseld tussen verschillende bijeenkomsten is de Raadsavond een levendig gebeuren waar u heel makkelijk een raadslid kunt aanspreken. Uiteraard kunt u ook vanaf de tribune de vergaderingen bijwonen.
Een raadsavond bestaat uit een Plein (informatiesessie door inwoners, organisaties, ambtenaren, raadsleden) en een of twee parallelle Rondes (de voorbereiding van de besluitvorming in de raad, of het opiniërend bespreken van een voorstel). In de Rondes worden verschillende onderwerpen besproken. De agenda’s vindt u op het dashboard.
 raadsgriffie@sittard-geleen.nl

De vergaderdata, de agenda's, notulen en vergaderstukken, de besluitenlijsten en de brieven aan de raad zijn openbaar en te raadplegen via de gemeentelijke website.

U kunt een brief aan de raad richten via het centrale e-mailadres van de griffie.


Uw brief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken. U kunt deze brieven raadplegen onder de overzichten.


De ingekomen stukken (schriftelijk of per mail) worden op de lijst geplaatst met uitzondering van:
- Reclameuitingen
- Tijdschriften
- Vragen en antwoorden ex artikel 43 RvO (separate lijst)
- Uitnodigingen (separate lijst)
- Stukken geadresseerd aan raadsleden
- Anonieme brieven
De lijst ingekomen stukken wordt afgesloten op de vrijdag een week voor de raadsvergadering.


De lijst ingekomen stukken bestaat uit vier categorieën:
1. Ter kennisname. De brief vergt geen nadere behandeling.
2. Doorverwijzen naar ronde. D
3. In handen stellen van het college voor pré-advies.
4. In handen stellen van het college ter afdoening. Regelmatig stellen briefschrijvers zaken aan de orde die tot de bevoegdheden van het college behoren. Hiervoor geldt de doorzendplicht van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het college handelt de brief verder af.


Dooorzenden van brieven naar de ronde
Raadsleden kunnen direct stukken doorverwijzen naar een raadscommissie door middel van het invullen van het format voor agendering in een commissievergadering, dit hoeft niet te wachten op de vaststelling van de lijst ingekomen stukken in de raad.


De brieven worden geanonimiseerd op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met toepassing van de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Als u vindt dat de gemeenteraad meer aandacht aan bepaalde zaken moet besteden, dan kunt u de raad een brief schrijven. Deze wordt openbaar gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem bij het overzicht ingekomen stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wél worden adres, handtekening en burgerservicenummer onherkenbaar gemaakt.
De lijst ingekomen stukken wordt afgesloten op de vrijdag twee weken voor de raadsvergadering.
De raad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld in de eerstvolgende raadsvergadering. Dit zijn de volgende categorieën:
- ter kennisname. De brief vergt geen nadere behandeling
- doorverwijzen naar de Ronde.
- in handen stellen van het college ter afdoening .Regelmatig stellen briefschrijvers zaken aan de orde die tot de bevoegdheden van het college behoren en de brieven die tot deze bevoegdheden behoren worden doorgeleid naar het college.

Een andere vorm van meedoen is actieve deelname van inwoners aan een Ronde-bijeenkomst. Dan gaat het niet om afgeronde raadsvoorstellen die ter advisering op tafel liggen, maar om onderwerpen waarover van gedachten wordt gewisseld en die nog niet in de fase van besluitvorming zitten.
Soms ligt het accent op informatieverstrekking, maar het kan ook gaan om een thema waarover in een oriënterende fase gediscussieerd wordt.
Vooraf wordt dan uiteraard nagedacht (door griffie en college) wie voor deze bijeenkomst wordt uitgenodigd; de Raadsagendacommissie hakt daarover de knoop door. Het uitnodigen en informeren van de inwoners gebeurt door de griffie.
 raadsgriffie@sittard-geleen.nl

Het plein vindt plaats voor een ronde van 18:30-19:00 uur
Het plein heeft tot doel:
a. Het informeel presenteren van informatie door inwoners, instellingen, portefeuillehouders, ambtenaren en raadsleden door middel van het tonen van materiaal.
b. Het op een informele wijze aankaarten van onderwerpen bij de raadsleden.
c. Het met raadsleden in gesprek gaan.
Aanmelding voor het Plein kan telefonisch of digitaal bij de griffie tot een week voor de datum van het Plein.

U kunt vragen te mogen inspreken bij een geagendeerd onderwerp.
Het gaat dan om voorstellen die in de Ronde worden besproken ter voorbereiding van besluitvorming in de raad of over onderwerpen waarover het college de mening van de raadsleden peilt.
Het inspreken duurt in de regel maximaal twee minuten, maar de voorzitter van de Ronde-bijeenkomst mag daarvan afwijken.
Iemand die wil inspreken meldt zich bij de griffie; dat mag nog tot vlak voor de vergadering, maar liever eerder zodat de insprekers goed kunnen worden ingepland.
 raadsgriffie@sittard-geleen.nl

Hoe is het om op de stoel van een politicus te zitten? Die vraag staat centraal in het Jeugdraadspel, bedoeld om de jeugd meer gevoel te geven bij (het belang van) de lokale politiek.
Het jeugdraadspel is ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Het spel wordt in de eigen klas voorbereid en vindt daarna plaats in de raadzaal. Dat gebeurt onder begeleiding van een raadslid en een adviseur van de griffie.
Jaarlijks worden alle basisscholen in Sittard-Geleen aangeschreven om aan dit spel mee te doen. Scholen kunnen zich ook zelf voor dit spel aanmelden.
 raadsgriffie@sittard-geleen.nl

De raad van de gemeente Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden verdeeld over 11 fracties. Daarnaast zijn er 22 burgerleden, die geen raadslid zijn, maar wel een belangrijke rol hebben in het besluitvormingsproces.
U kunt altijd zelf contact zoeken met een van de raadsleden.
Bijvoorbeeld als u een idee heeft, of als u een mening heeft over een onderwerp dat op de raadsagenda staat.
Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de stad.
Raadsleden kunnen een luisterend oor bieden, doorverwijzen of vragen stellen over het onderwerp tijdens de raadsavond.
Voor de contactgegevens kunt u terecht onder het kopje
Wie-is-Wie/raadsleden