Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 24 februari 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Hanenhof

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgestelde agenda door RAC 15-2
Fysieke vergadering

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Handhavingsverzoek Sterrebos
 2. 2

  Besluit

  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  De raad heeft de lijst ingekomen stukken vastgesteld.

  Art 43 Vragen en antwoorden

  Onderwerp
  Beëindiging cameratoezicht
  Bezetting Sterrebos
  Demonstratie Sterrebos
  Het verzamelen en vertellen van de verhalen van onze lokale geschiedenis
  Illegale afvaldumpingen en zwerfafval
  Informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden
  Omstreden camera’s
  Ontkoppelen prijs warmtenet aan gasprijs
  Padelbanen
  Proces Kloosterkapel
  Schone Lucht Akkoord
  Sluizencomplex - Voetveer-Oude Veerhuis
  Ventilatie scholen
  Witte anjer perkje
  Woonpilot Guttecoven

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief aan raad inzake stembureaus 2022
  Kanonnenvoer online event
  reactie college aan stichting jacob kritzraedt over bp klooster agnetenberg
  RIB iz Omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein
  1 ambulancedienst voor Zuid-Limburg
  20220215.CeDo rib handhavingsverzoek
  Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
  appel bezorgde burger aan politieke partijen
  BELANGRIJKE MEDEDELING RIJK M.B.T. CTB-PLICHT ZWEMBADEN
  Brandbrief Stop Houtrook Nu
  Brief aan ARK inzake Agnetenberg-getekend
  Brief aan de raad inzake jaarwisseling 2021-2022
  Brief aan raad over toekomstvisie en ontwikkelpaden-getekend
  Brief burgemeester aan fractie PVV Sterrebos
  Brief gemeenteraad iz inkoop ondersteuning kortdurend verblijf
  Brief Nakad law inz. Stand van de Nederlandse rechtsstaat
  Brief Raad mbt vervallen gezamenlijke themasessie WM van 23..2.22 inz detailhandelsbeleid
  Brief Raad Zwemvoorzieningen
  Brief Raadsleden - voorkomen proceskosten - uw bijdrage maakt verschil
  Brief sociaal overleg mbt gemeenteraadsverkiezingen
  Collegebrief week 4 - 2022 -vastgesteld
  Collegebrief week 5 - 2022 vastgesteld
  Communicatie HOPE XXL
  Een zon op aarde
  Gemeenterapportage Sittard-Geleen januari 2022
  Kernafval
  Klachten centrum geleen
  Mail en presentatie infosessie van 17 februari 2022 over sociale woningbouw
  MandaatbriefaanLimburgseVoedselbosBrigade
  Memo vragen fractie SPA Projectplan afvalwater Sittard-Geleen
  Nieuwsbrief provincie Limburg
  Nieuwsbrief provincie Limburg
  Noodbevel
  Notulen Ronde Raadzaal d.d. 20 januari 202
  Onafhankelijk wetenschappelijk geïnformeerde politici en duur aanmodderen in diagnostisch onbevoegde jeugdzorg
  Openbare besluitenlijst 15-02-2022 vastgesteld
  Openbare besluitenlijst 2 februari 2022
  Openbare besluitenlijst 25 januari 2022
  Openbare besluitenlijst 8 februari 2022
  Oproep LLTB aan politieke partijen_GR22_Zuid-Limburg over agrarische sector
  Pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in uw gemeente te temporiseren
  Provincie Limburg Dertig jaar Verdrag van Maastricht - Nieuwe Vastelaovendsposter - Fietsroute Meerssen-Maastricht
  Provincie Limburg nieuwsbrief 18-02-2022
  Raadsbrief Tariefaanpassingen HGN
  Reactie college op vragen fractie GroenLinks interpellatie verzoek Windmolens
  RIB inzake Sterrebos
  Schrijven mbt bp klooster Agnetenberg
  Sittard Verstoring kleine waterkringloop kap bossen adres
  Te trage reactie college aan ARK inzake klooster Agnetenberg
  Update COVID 19 Sport
  Vervolgbrief Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen; 8 februari 2022
  VNG ledenbrief
  VNG Ledenbrief Nieuwe-gemeentelijke-taak-Prenatale-Huisbezoeken
  VNG Raadsledennieuwsbrief
  Voorbij het ergste scenario Leerevaluatie Hoogwater VRZL
 5. 5.H

  Besluit

  De raad heeft besloten

  1. De zienswijzen met bijgevoegde nota te beantwoorden en ongegrond te verklaren;
  2. De voorgenomen weigering met aanvulling van de motivering zoals opgenomen in dit voorstel definitief te maken en de noodzakelijk verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aangevraagde omgevingsvergunning definitief te weigeren.
 6. 7.H

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Het ontwerpbesluit te nemen om de veldwegen Pasveld, Kleine Allee en een klein gedeelte van de Jhr. Ruijs de Beerenbroucklaan in de zin van artikel 7 van de Wegenwet te onttrekken aan de openbaarheid.
  2. Het nemen van het definitief besluit om genoemde wegen te onttrekken aan de openbaarheid te delegeren aan het college van Burgemeester en wethouders indien er op het ontwerpbesluit geen zienswijzen worden ingediend.
 7. 10.H

  Besluit

  De raad heeft besloten de re-integratieverordening Participatiewet Sittard-Geleen 2015 aan te passen door het toevoegen van artikel 8a: Sociale Coöperatie

 8. 11.H

 9. 12.H

  Behandeling met stemverklaringen

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. In te stemmen met de voorstellen met betrekking tot de invulling van het Plein, de Stadsrondes, de digitale informatiebijeenkomsten, de digitale hamerraad, het woordvoerderschap, de spreektijd van burgers en de informele bijeenkomsten, werkbezoeken en scholing.
  2. Het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, 2018, tweede wijziging, vast te stellen.
  3. Het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, 2018, eerste wijziging, vastgesteld op 20 december 2018 in te trekken.
 10. 13.B3.min

  Besluit

  De raad heeft besloten

  1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie van Het Anker betreft een brede configuratie met sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie, voetbal(kunst/gras)velden inclusief voetbalaccommodatie;
  2. In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering op basis van
   a. het aangaan van een exploitatieovereenkomst van 2 x 10 jaar
   b. gesprekken met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente
   c. nader onderzoek extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Geen ongelijke behandeling tussen stadsdelen t.a.v. van zwembaden VERWORPEN
  Zwemvoorzieningen Het Anker VERWORPEN
 11. 14

  Besluit

  De raad heeft besloten de motie inzake het instellen van een rouwloket aan te nemen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Instellen rouwloket AANGENOMEN
 12. 15

 13. 16
  Sluiting