Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 27 januari 2022

18:30 - 23:00
Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgesteld door RAC 25 januari 2022

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Nieuwsbrief Provincie Limburg
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgsteld

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Betaalbaar en duurzaam - Zonnetap
  Collegebrief week 2 - 2022
  Evaluatie verduurzaming schuldhulpverlening
  Financiele zaken rond het Raadsvoorstel Water en klimaatadaptie
  Informatiebrief BsGW - december 21
  Nieuwsbrief provincie Limburg
  Openbare besluitenlijst 18 januari 2022
  VNG Mijn stem telt festival
 4. 5.H

  Besluit

  Tot burgerlid worden benoemd
  de heer Vola voor Lokaal Sittard-Geleen-Born;
  de heren Laugs en Vernhout voor Puur Sittard-Geleen;
  de heren Pi Van de Venne en Bonten voor D66
  De heer Vernhout wordt tevens benoemd tot lid van de Commissie begroting en verantwoording

  De heren Pi Van der Venne en Bonten worden na de besluitvorming geïnstalleerd. De heren Laugs, Vernhout en Vola waren al eerder in deze raadsperiode geïnstalleerd.

 5. 9

  Besluit

  De raad verwerpt het initiatiefvoorstel van SPA

 6. 10.B2.min

  Besluit

  De raad besluit:
  1. dat de m.e.r.-beoordelingsplicht niet van toepassing is
  2. in te stemmen met de voorkeursvariant van het ondergrondse tracé conform de vormvrije m.e.r.-beoordeling
  3. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen
  4. Geen exploitatieplan op te stellen
  5. het bestemmingsplan "150kV Born - Graetheide" gewijzigd vast te stellen

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Memo standpunt verzoek raadsleden van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen
 7. 13.B2.min

  Besluit

  Het niet opleggen van de reclamebelasting en precariobelasting terrassen over het heffingsjaar 2022;
  Financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de coronamaatregelen 2022 voor MKB-ondernemers, waarvan 1.160.000 euro vanuit de reserve corona en 80.000 euro uit de reserve economie.

  De motie wordt verworpen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Win win win horeca ambulante handel markt Sittard en cultuurmakers Sittard-Geleen VERWORPEN
 8. 14.B2.min

  Besluit

  De motie wordt aangenomen

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Vrijstelling giften in de bijstand getekend UNANIEM AANGENOMEN
 9. 15
  Sluiting