Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 12 juli 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal , Markt 1 Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

De Raadsagendacommissie heeft 15 minuten spreektijd toegekend voor de raadsvergaderingen van 12 en 13 juli 2022.

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief inzake Raadsakkoord
  Jaarverslag in een oogopslag
  Openbare Besluitenlijst Week 26
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken van 14 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 is vastgesteld.

  Art 43 Vragen en antwoorden

  Onderwerp
  910 jongeren in onze gemeente potentieel drugscrimineel
  Brand Asterstraat
  Participatie Oekraïense vluchtelingen

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Raadsmemo inzake Energietoeslag (rondevoorstel GL/PvdA).
  Beantwoording vragen Ronde 30 juni
  bladblazers
  Brief Limburgse Werkgevers Vereniging
  Brief RetailPlan inzake herziening bestemmingsplan Bergerweg
  Brief RetailPlan inzake ingebrekestelling
  Collegebrief
  Collegebrief week 26 - 2022
  ESCS-terrein
  Inspraak ESCS-terrein
  Inspreektekst beoordelingskaders voor de ESCS-locatie
  Memo
  Memo bestuurlijk ecosysteem
  Memo Verzoek wijzigen bp Handelsterrein Bergerweg
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief Provincie Limburg
  Openstaande vragen Ronde
  VNG Nieuwsbrief
 4. 5.H

  Besluit

  Aanbeveling 1 tot en met 6 van het Rekenkamerrapport Quickscan afval is overgenomen met inbegrip van de aandachtspunten uit de bestuurlijke reactiebrief van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.
  Aanbeveling 7 uit het Rekenkamerrapport is niet overgenomen met als motivatie hetgeen verwoord is in de bestuurlijke reactie.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Rekenkamerrapport Quickscan UNANIEM AANGENOMEN
 5. 8.B

  Het document "Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en 2de Programmarapportage 2022" bevat antwoord op de gestelde vragen door de volgende fracties: SPA, CDA, GOB, PIT/VVD, D66 PvdA/Groenlinks, FvD.

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. De jaarstukken 2021 en de jaarrekening grondexploitatie 2021 vast te stellen.
  2. Op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet de op 31 mei 2021 door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op:
   a. De jaarrekening grondexploitatie 2021.
   b. Het Ensia Assurance rapport.
  3. Het resultaat uit de jaarstukken 2021 van € 5,12 mln. te bestemmen voor:
   a. Toevoeging aan de reservering coronamiddelen van € 1,96 mln. als achtervang voor het risicoprofiel corona.
   b. De compensatie voor een aantal wettelijke taken uit de decembercirculaire van € 776.000.
   c. Storting van de verkoop niet-strategisch vastgoed van € 112.000 in de reserve incidentele taakstellingen vastgoed.
   d. Terugstorting van de voorfinanciering uit de calamiteitenreserve voor het woningbouwprogramma KLC (projectkosten 2022) ad € 325.000.
   e. Overheveling van het resterend ESZL budget 2021 ad € 40.000 voor de verdere verkenning en uitwerking van subsidiemogelijkheden projectfiches Plan ‘V’.
   f. Overheveling van de resterende middelen ad € 195.000 voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) uit de convenantperiode 2020-2024 om de activiteiten in 2022 te kunnen continueren.
   g. Overheveling van de via de decembercirculaire ontvangen middelen voor de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (MO) ad € 491.000 ter dekking van extra uitgaven rondom corona en MO doorontwikkelingsinitiatieven naar aanleiding van corona.
   h. Dekking van de ombuiging ESCS-locatie van € 1,20 mln. door inzet van de hiervoor opgenomen achtervang in de algemene reserve risicobeheersing.
   i. Toevoeging aan de algemene reserve van € 2,42 mln.
  4. Aanvulling van de algemene reserve risicobeheersing uit het surplus van de algemene reserve zodat het geactualiseerd risicoprofiel volledig (100%) wordt afgedekt. Deze aanvulling bedraagt in:
  • 2022: € 4,04 mln.
  • 2023: € 4,74 mln.
  • 2024: € 5,86 mln.
  • 2025: € 7,01 mln.
  1. In te stemmen met de afsluiting van de projecten Mijn Zuid, Afbouw ZRS fase 1, Langs de Groene Weg en RWT.
  2. In het kader van de jaarrekening grondexploitatie 2021 in te stemmen met: de mutaties in de voorziening BIE (bouwgrond in exploitatie), resulterend in een verhoging per ultimo 2021 ad € 138.343 en onderverdeeld als volgt:
  • voorziening BIE bedrijvigheid en kantoren € 90.815
  • voorziening BIE overig € 47.528
  1. In te stemmen met de storting van poliswaarde ad € 1,16 mln.in de voorziening pensioenen voor de pensioenverzekering van wethouders.
 6. 9.B

  Het document "Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en 2de Programmarapportage 2022" bevat antwoord op de gestelde vragen door de volgende fracties: SPA, CDA, GOB, PIT/VVD, D66 PvdA/Groenlinks, FvD.

  Besluit

  In te stemmen met de 2de rapportage 2022 en in het bijzonder met:

  1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
  2. De nadelige corona-bijstellingen in 2022 van per saldo € 0,26 mln. te dekken uit de reservering coronamiddelen.
  3. De dekking van de tekorten in deze rapportage van: € 4,56 mln. in 2022; € 1,27 mln. in 2023; € 1,31 mln. in 2024 en € 0,34 mln. in 2025 - passend binnen de begrotingskaders - te betrekken in de uitwerking van de actualisatie van het financieel perspectief in de begroting 2023.
  4. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
   a. Hybride werken van € 0,61 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 0 Bestuur en ondersteuning;
   b. Machines wijkbeheer van € 0,22 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat;
   c. Toegangsweg Kasteelpark Born van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
   d. Linksaf strook Spaubeeklaan bij Glana Zuyderland van € 0,14 mln. en te dekken uit de gereserveerde middelen voor de mobiliteitsaanpak binnen het programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat;
   e. Sport algemeen van € 0,90 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie;
   f. Het bezoekerscentrum Glanerbrook van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 5 Sport, cultuur en recreatie;
   g. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar van € 0,20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma 6 Sociaal domein;
   h. Aankoopkosten percelen huisvesting Vidar van € 2,10 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Sociaal domein;
   i. Verbouwing Odasingel 90 van € 0,23 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen.
  5. Aanleg voorziening parkeerverordening benodigd voor de verwerking ontvangsten verordening parkeernormensystematiek en aanleg voorziening compensatie woningbouw benodigd voor de administratieve verwerking ontvangsten compensatie-regeling kleine woningbouwinitiatieven.
 7. 11
  Schorsing tot 13 juli 2022