Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 29 september 2022

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Definitieve agenda.
Spreektijd per fractie 5 minuten.

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief inzake Motie rouwloket van 24 februari 2022
  Raadsinformatiebrief inzake verhoging eenmalige energietoeslag 2022
  Raadsinformatiebrief resultaten congestieonderzoek
  Slides themasessie financiën
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (35)

  Besluit

  De notulen worden vastgesteld met verwerking van de wijzigingen die zijn gemeld.

 4. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld. D66 verwijst de beantwoording van de vragen inzake de huisvesting van statushouders door voor bespreking in de Ronde.

  Art 43 Vragen en antwoorden

  Onderwerp
  Acute aanpassing van voorwaarden duurzaamheidsleningen noodzakelijk
  Asielcrisis
  Bomenkap Vredeslaan
  Deelname programma Samen
  Fietspaden
  Huisvesting Statushouders
  Kamergewijze verhuur
  Mantelzorgwoningen
  Ontploffing vrachtwagen Kampstraat Geleen 17-09-2022
  Ontwikkelingen geplande nieuwbouw Zorgcentrum “de Baenje”.
  Overlast kern Oud-Geleen
  Overlast ratten Markt Geleen
  Sensoren op de weg
  Vervolgvragen Schone Lucht Akkoord
  VVGB project OHIO Anqore

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief aan college met temporiserings- en wijzigingsopties Glanerbrook
  Brief aan de Raad
  Brief aan raad inzake Beleidsregels artikel 2:79a Algemene Plaatselijke Verordening
  Brief aan raad iz afhandeling motie red scouting St Jozef
  Brief inz. Glanerbrook
  Brief inzake bestemmingsplan
  Brief inzake Didam arrest
  Collegebrief
  Collegebrief week 37
  Collegebrief week 27
  Collegebrief week 29
  Ecologische veerkracht
  Evaluatierapport vroegsignalering schulden
  Informatiebrief
  Ingezonden brief Code Verantwoordelijk Marktgedrag
  Jaarverslag Stichting Kindante
  Memo aan de raad inzake Voorjaarsrapportage 2022 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
  Memo aan de raad inzake Voorjaarsrapportage 2022 Waterveiligheid en Ruimte Limburg
  Memo Dashboard Q2
  Memo Dashboard raad Q2
  Memo en Jaarverslag 2021
  Nieuwsbericht wethouders in VNG-commissie
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief
  Nieuwsbrief week 29
  OBL Week 29
  OBL week 34
  Openbare Besluitenlijst
  Openbare besluitenlijst
  Openbare Besluitenlijst 22-9-22
  Openbare Besluitenlijst, Week 27
  Persbericht - Gemeentelijke onderscheidingen voor succesvolle schutterijen en harmonie
  Persbericht - nieuwe griffier
  Persbericht Coalitieakkoord
  Persbericht installatie nieuwe wethouders
  Persbericht samenwerking gemeentes Sittard-Geleen/Watersley
  Provincie Limburg Nieuwsbrief d.d. 23 september 2022
  Raadsinformatiebrief bestuurlijke afspraken doorstroom asielkete
  Raadsinformatiebrief inzake fusie ambulancezorg
  Raadsinformatiebrief inzake Xonar
  Raadsinformatiebrief Kernenergie
  Raadsledennieuwsbrief
  Reactie Prinsjesdag 2022
  Regionale besluitvorming inzake BsGW etc.
  Sociale Kaart Geleen-Zuid en Kluis + Dopje van KBO
  Suggesties Glanerbrook
  Suïcidepreventie in uw gemeente
  Uitnodiging
  Uitnodiging online symposium Eigen Kracht Centrale '20 jaar bruggen bouwen' op 6 oktober 2022
  Vragen en antwoorden inz. Bremstraat
  Vragen Glanerbrook
  wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

  Besluit

  De heren Kamps en Franken zijn benoemd als burgerlid van het CDA>

 6. 6

  Besluit

  De heer Vola is voor de duur van 16 weken benoemd als tijdelijk burgerlid bij de fractie LOkaal SGB.

 7. 7

  Besluit

  De leden van de Raadsagendacommissie, de commissie Begroting en Verantwoording en de Vertrouwenscommissie zijn benoemd. Daarnaast zijn de Rondevoorzitters benoemd.

 8. 8

  Besluit

  Als leden van de werkgeverscommissie zijn mevrouw Joosten, de heer Henssen en de heer van Rijswijk benoemd.

 9. 9

  Besluit

  De heer de Loo is als eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd,
  de heer Raven is als tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd,
  de heer Henssen is als derde plaatsvervangend raadsvoorzitter benoemd.

 10. 10.H

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. De portefeuillehouders Participatie (mevr. Bühler) en Economie (mevr. Salvino-Meijer) aan te wijzen als leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw.
  2. Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders dhr. Houtakkers en dhr. Tillie aan te wijzen.
  3. In te trekken het eerdere raadsbesluit van 2-4-2020 inzake invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf (thans Vidar) Wsw.
 11. 11.B

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Te verklaren dat er geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijkingen van het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM Geleen” ten behoeve van het verlenen van twee omgevingsvergunningen voor het project OHIO (propeenvoorziening AnQore).
  2. Te bepalen dat indien geen ontvankelijke zienswijzen tegen de ontwerpen van de vergunningbesluiten c.q. tegen deze ontwerpverklaringen worden ingediend, deze verklaringen van geen bedenkingen automatisch definitief worden op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.
  3. Deze (ontwerp-)verklaringen van geen bedenkingen te doen toekomen aan Gedeputeerde Staten van Limburg en aan burgemeester en wethouders van SittardGeleen.

  De motie van PIT is aangenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Verklaring geen bedenkingen project OHIO AANGENOMEN
 12. 11.B.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA (7), D66 (1), Forum voor Democratie (1), gob (11), GroenLinks/PvdA (6), Lokaal Sittard-Geleen-Born (1), PIT (1), Stadspartij (2), VVD (1)
  tegen
  PVV (2), SPA (1)
 13. 12.B

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  1. Het bestemmingsplan “Bremstraat 14-16”(NL.IMRO.1883.BPBremstraat-VA01) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten zijn zoals bedoeld in artikel 6.2.4 onderdelen b t/m f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
 14. 13
  Sluiting