Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 24 juni 2021

18:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal , Markt 1 Geleen

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

fysiek archief 6-7-2021

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 7 wordt aangehouden. Met die wijziging stelt de raad de agenda vast.

 3. 3

 4. 4

 5. 5.H

  Besluit

  De raad besluit tot:

  1. Het intrekken van het eerder genomen raadsbesluit 'bestuurlijke en ambtelijke huisvesting'
   met registratienummer 1874321 ;
  2. De sloop en verkoop van het voormalig V&D locatie;
  3. De realisatie van het, mede ten behoeve van de bestuurlijke representatie ingerichte, Huis
   aan de Markt met woningen op de plek van het voormalig V&D locatie;
  4. Realisatie van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen;
  5. Het oormerken van de niet gelabelde € 2 miljoen in het investeringsprogramma (IP19 van de
    begroting 2021) voor de eventueel ontbrekende middelen voor de realisatie van de
    huisvesting;
  6. Het instellen van een raadswerkgroep huisvesting.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Motie Stadspartij inzake alternatief gemeentelijke huisvesting (aangenomen)
 6. 6.B3.min

  Bijlagen

  Besluit

  1. De nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan vast te stellen
  2. De nota van wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan vast te stellen
  3. De nota van zienswijzen behorende bij het exploitatieplan vast te stellen
  4. De nota van wijzigingen behorende bij het exploitatieplan vast te stellen
  5. Het bestemmingsplan “Unilocatie Grevenbicht-Obbicht" (NL.IMRO.1883.
   NL.IMRO.1883.BPunilocatieGO-\/A01) gewijzigd vast te stellen
  6. Het exploitatieplan “Unilocatie Grevenbicht-Obbicht" (NL.IMRO.1883.EPunilocatieGO-VA01)
    gewijzigd vast te stellen.
  7. De rente- en disconteringsvoet voor het exploitatieplan vast te stellen op 2,1% per jaar
  8. De activiteiten op de Uni-locatie Grevenbicht-Obbicht, inclusief de deelprojecten te weten de te realisering 'groen/natuurbestemming' op de twee sportlocaties en de toekomstige bestemming - gericht op wonen - op de op te heffen schoollocaties, aan te wijzen tot Groot Project als bedoeld in de Regeling grote projecten Sittard-Geleen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Unilocatie Grevenbicht-Obbicht UNANIEM AANGENOMEN
 7. 8.B4.min

  Besluit

  1. 1. De inhoud uit de Toekomstvisie
    2030, Novi en de ontwikkelpaden en de
  2. samenwerkingswaarden 'Zo doen we dat in Sittard-Geleen' als richtinggevend kader toe te
  3. passen voor de uitwerking van de begroting 2022 en verder.
  4. 2. Het structureel begrotingsevenwicht te borgen door naleving van de begrotingskaders,
  5. waarbij:
  • a. Ontwikkelingen inzake bestaand beleid worden opgevangen binnen de bestaande
   begroting;
  • b. De investeringsruimte voor nieuw beleid ad € 16 min. wordt geoormerkt voor de
   Toekomstvisie 2030, onder andere voor de ontwikkelpaden en het BAk.
  • c. De exploitatieruimte voor nieuw beleid beschikbaar te houden voor de Toekomstvisie
   en het BAk en binnen deze ruimte ook middelen te reserveren voor experimenten en
    initiatieven die door de samenleving worden aangedragen en aanpakt.

  Het amendement 'Toevoegingen" is ingetrokken; de amendementen 'Inleiding' en 'Verlaging lokale lasten' zijn door de indieners aangehouden.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Kaderbrief 2021: een volledige en transparante inleiding AANGEHOUDEN
  Kaderbrief 2021: Verlaging lokale lasten AANGEHOUDEN
 8. 9
  Sluiting