Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 27 mei 2021

18:30 - 23:00
Locatie

MS Teams

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

,,,

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 4

 4. 5.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
  2. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en
    hierop geen zienswijze in te dienen;
  3. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en
    hierop geen zienswijze in te dienen;
  4. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum;
  5. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum.
 5. 6.H

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-
   Limburg
  2. In te stemmen met de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
   Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en hierop geen zienswijzen in te dienen.
 6. 7.H

  Besluit

  De gemeenteraad heeft besloten:

  1. een krediet van € 7,7 miljoen te voteren ten behoeve van huisvesting teams beheer
    openbare ruimte en de kapitaallasten te dekken uit de post Nieuw Beleid (begroting 2021
    investeringsvoorstel 2);
  2. een krediet van € 0,4 miljoen te voteren voor het toepassen van hogere
   duurzaamheidsfactoren (BENG) aan het pand Mauritspark 1A en de kapitaallasten te
   dekken uit de besparing op de energielasten als gevolg van deze investering;
  3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;
  4. Omdat Mauritspark 1A vernieuwbouw is en veel verder gaat dan renovatie c.q. gelijk te
    stellen is aan nieuwbouw, in te stemmen met een afschrijvingstermijn van 50 jaar, conform
    de kadernota vaste activa.

  De heer Renet (SPA) heeft vanwege een persoonlijk belang niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemming over dit voorstel.

 7. 8.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag/de concept jaarrekening 2020 van de GR
     Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.
  2. In te stemmen met de concept begroting 2021-1, concept begroting 2022 en het concept
   meerjarenperspectief 2023-2025 van de GR Omnibuzz, en hierop geen zienswijze in te dienen.
 8. 9.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de GGD Zuid-Limburg;
  2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de GGD Zuid-Limburg en geen
    zienswijze hierop in te dienen.
 9. 10.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling
    Kredietbank Limburg;
  2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling
    Kredietbank Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen;
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 e.v. van de gemeenschappelijke regeling
    Kredietbank Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen;
  4. In te stemmen met het voorstel om de extra dienstverlening 2022 als gevolg van corona ten
    laste te brengen van de incidentele coronamiddelen.
 10. 11.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  De gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Wsw als volgt te wijzigen:
  A.
  De Titel “Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf’ te wijzigen in
  “Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw” en in de regeling de term


  “Participatiebedrijf’ te vervangen door de term “Vidar”.


  B.
  Artikel 27 komt te luiden:
  Artikel 27 Jaarrekening en jaarverslag

  1. Van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het dagelijks bestuur
    over elk begrotingsjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur, onder
    overlegging van de conceptjaarrekening, het jaarverslag met daarbij behorende bescheiden,
    zoals vermeld in artikel 213 van de Gemeentewet. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april
    van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, de voorlopige
    jaarrekening aan de raden van de gemeenten.
  2. Nadat een daartoe aangestelde registeraccountant een goedkeurende verklaring over de
    jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het algemeen bestuur
    vastgesteld in het jaar volgend op het jaar waarop het betrekking heeft.
  3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in
    ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking
    heeft aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden van de gemeenten.
  4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de
    jaarrekening de leden van het dagelijks bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde
    financieel beheer.
 11. 12.H

 12. 13.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GR Participatiebedrijf Wsw geen
    zienswijze kenbaar te maken.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de GR Participatiebedrijf Wsw en hierop
    geen zienswijze in te dienen.
 13. 14.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit

  1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de voorlopige jaarrekening 2020 van de
    Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Gegevenshuis.
  2. Niet in te stemmen met de bijgestelde begroting 2021 van de GR Het Gegevenshuis en hier
    een zienswijze op te geven.
  3. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2022 - 2025 van
    GR Het Gegevenshuis en hier een zienswijze op te geven.
 14. 15.H

  Besluit

  De gemeenteraad besluit in te stemmen met:

  • Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RESZL 1.0) en daarmee het
    bod (1,3 TWh) van de regio Zuid-Limburg als bijdrage aan de landelijke behoefte (35 TWh) aan duurzaam opgewekte elektriciteit, waarbij de afwegingen en keuzes in de RESZL 1.0 van de
    andere gemeenten in Zuid-Limburg voor kennisgeving worden aangenomen.
  • Het aanbieden van de RESZL 1.0 aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
    (NP-RES).
 15. 16

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken 2020 van de GR BsGW;
  2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2022 van de GR BsGW
  •  a. met uitzondering van het incidenteel aanvullen van het weerstandsvermogen en hierop
    de volgende zienswijze in te dienen:
   "De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om in te stemmen met de door u ingezonden
    ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 met uitzondering van de
    voorgestelde éénmalige aanvulling van het weerstandsvermogen. De gemeente vraagt
    om eerst meer te verdiepen op het systeem van risicomanagement voor dat verdere
    aanpassing van het weerstandsvermogen plaats vindt.
   "
  • b. en de BsGW naar aanleiding van de stijgende proceskosten aan te sporen om naast de
    verschillende maatregelen die reeds genomen zijn en worden voortgezet ook te blijven
    investeren in de kwaliteit van de waarderingen teneinde de stijgende trend aan
    proceskosten een halt toe te roepen of op zijn minst te temperen.

  De motie bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld! is unaniem aangenomen.
  Motie BsGW is verworpen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld! UNANIEM AANGENOMEN
  BsGW VERWORPEN
 16. 17
  Sluiting