Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 22 april 2021

18:30 - 23:00
Locatie

MS Teams

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgesteld door RAC 13 april

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Besluit

  De heer D. Pfoster is benoemd tot derde plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

 4. 4

  Besluit

  De notulen van de raadsvergadering op 25 maart 2021 zijn vastgesteld.

  De heer Lebens staat abusievelijk nog vermeld in de presentielijst van de notulen van 25 maart 2021. Zijn naam wordt uit deze lijst gehaald.


  Aan de notulen van de ronde van 12 april wordt toegevoegd de melding dat de heer Klein aan het einde van de vergadering uit de Teamsvergadering is verwijderd door een onbekende deelnemer.

 5. 5

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is vastgesteld.

 6. 6.H

 7. 8.H

 8. 9.H

  Besluit

  De gemeenteraad stelt

  1. een bedrag van 5.000.000 euro beschikbaar voor de stedelijke ontwikkeling centrum Sittard
  2. een bedrag van 2.200.000 euro beschikbaar voor de vervolgaanpak van de stedelijke ontwikkeling
  3. een bedraag van 100.000 euro beschikbaar voor de leefbaarheid van de kern Holtum
 9. 11.H

 10. 12.B3.min

  Besluit

  De gemeenteraad stelt de Uitgangspuntennotitie actualisatie omgevingsvisie Sittard-Geleen vast als richtinggevend kader voor het traject van de omgevingsvisie

 11. 13.B2.min

  Besluit

  De raad verklaart:

  1. dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is omrand
  2. dat het verboden is op de gronden binnen de 10-6 contour kwetsbare objecten en/of binnen de 10-5 contour beperkt kwetsbare objecten te realiseren of te gebruiken binnen het gebied dat op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is omrand.

  Verworpen is het amendement van de PVV inhoudend geen voorbereidingsbesluit te nemen totdat

  1. er meer duidelijkheid is over de verlening van alle benodigde vergunningen
  2. de uitkomst van de lopende juridische zaken tegen de gemeente zijn voltooid en er geen schadevergoedingen hoeven te worden uitgekeerd
  3. er overeenstemming is bereikt met de ondernemers voor eventuele uitbreiding ondernemerschap en het verlenen van werkgelegenheid in onze gemeente en regio
  4. het te plaatsen type turbine bekend gemaakt wordt en aan alle voorwaarden over de geluidsnormen is voldaan

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Voorbereidingsbesluit Windpark Holtum Noord VERWORPEN
 12. 15.B4.min

  Bijlagen

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. in te stemmen met de aanbevelingen uit het 213a onderzoek naar het warmtenet
  2. in te stemmen met de outline voor een plan van aanpak om de sturing beheersing, verantwoording controle en toezicht voor het warmtenet op een deugdelijke manier in te regelen
  3. bij de jaarrekening 2020 de algemene reserve risicobeheersing te verhogen voor het berekende risicoprofiel en dit te dekken uit de ruimte boven de buffer van de algemene reserve.

  Over een viertal moties wordt schriftelijk gestemd. De vergadering is geschorst en de uitslag van deze stemming wordt bekend gemaakt in de voortzetting van de vergadering op 26 april 2021.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  HGN Outline VERWORPEN
 13. 16
  Sluiting