Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 7 oktober 2021

18:30 - 23:00
Locatie

Hanenhof

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgesteld door de rac van 28 september 2021
Fysiek archiefex. 21-10-21

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

  Het voorstel van de heer Klein om agendapunt 8, Vaststelling bestemmingsplan Bie de Roo Baek, om te zetten in een bespreekstuk wordt verworpen.

 3. 3

  Besluit

  De heer Stegers wordt benoemd en geïnstalleerd als burgerlid voor de Fractie Klein.

 4. 4

  notulen raad 13 en 14 juli
  notulen rondes september

  Besluit

  De notulen van de vergaderingen van 13 en 14 juli 2021 worden vastgesteld.
  De raad neemt kennis van de notulen van de Rondevergaderingen.

 5. 6.H

  Besluit

  De raad stelt vast:

  1. De Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2021;
  2. het hierbij behorende Mandaatbesluit 2021, voor zover het bevoegdheden van de raad betreft.
  3. In te trekken de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2016 en het Mandaatbesluit 2012.
 6. 7.H

  Besluit

  Het raadsbesluit van 24 juni 2021 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit met de met de juiste IMRO-benaming

  In het besluit van 24 juni 2021 is abusievelijk een verkeerde IMRO-benaming gebruikt. Dit wordt met het herstelbesluit gecorrigeerd. Inhoudelijk wijkt het nieuwe besluit niet af van dat van 24 juni 2021.

 7. 8.H

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De ingekomen zienswijzen van de Centrumraad ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.
  2. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
  4. Het bestemmingsplan ‘Bie de Roo Baek 2021’ (het gml bestand NL.IMRO.1883. BpVW\/Tudderenderweg-VA01) met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, ongewijzigd vast te stellen.
 8. 9.H

 9. 10.H

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De nota van zienswijze behorende bij het bestemmingsplan vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan "Meistraat Einighausen”(BPHeistraat-VA01) ongewijzigd vast te  stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 10. 11.H

  Verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een staalconstructie binnen 10 meter afstand tot wegen op het Chemelot-terrein

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM Geleen’ ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een staalconstructie binnen een afstand van 10 meter tot de wegen AF en 109.
  2. Te bepalen, dat indien het college van Gedeputeerde Staten, oordelen dat er geen ontvankelijke zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningbesluit en / of tegen deze ontwerpverklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.
  3. Deze (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen te doen toekomen aan het college van Gedeputeerde Staten.
 11. 12.H

 12. 13.H

 13. 14.H

 14. 15.H

  Besluit

  De raad stelt de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2022 vast onder gelijktijdige intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2014.

 15. 16

  Besluit

  De motie Verbod gebruik van glyfosaat op pachtgronden van de gemeente wordt verworpen.

  Voor: GroenLinks, PvdA, Stadspartij, Klein, SPA, D66 en VVD
  Tegen: gob, CDA, DNA, PVV en 50PLUS.


  De heer Vroemen (gob) heeft aan de beraadslagingen noch aan de stemming deelgenomen.

  Moties en Amendementen

  Onderwerp
  Verbod gebruik glyfosaat pachtgronden VERWORPEN
 16. 17
  Sluiting