Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 15 december 2021

18:30 - 23:00
Locatie

MS Teams

Voorzitter
Mr. J.Th.C.M. Verheijen
Toelichting

Vastgesteld door RAC 14 december 2021

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld

 3. 4

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  Art 43 Vragen en antwoorden

  Onderwerp
  Creatieve ondernemers
  Langere opvang vluchtelingen
  Zelfbewoning

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  3e kwartaalrapportage sociaal domein
  Beantwoording vragen over De Domijnen
  Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders
  Collegebrief week 47 - 2021 vastgesteld
  coronaregels sport
  Delftse principes voor digitale soevereiniteit
  Jeugdhulp: Het moet anders
  Nieuwsbrief Leeromgeving December 2021 (per mail aan u doorgestuurd)
  Nieuwsbrief provincie nieuwe gouverneur
  Openbare besluitenlijst 23 november
  raadsinformatiebrief Covid 19
  Reactie dorpsplatform Guttecoven op gebiedsvisie chemelot
  Samenvatting debat ziek op school
  Toevoeging strategische gebiedsvisie Chemelot namens buurt Graetheide.
  Verzoek stopzetten financieeren en faciliteren zwarte piet
  Villa Pinedo
  VNG ledenbrief november 2021
 4. 5.H

  Besluit

  De raad bekrachtigt de op 25 november 2021 door de burgemeester vastgestelde Noodverordening ongeregeldheden Gemeente Sittard-Geleen november 2021, houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

 5. 6.H

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De Verordening winkeltijden Sittard-Geleen 2022 vast te stellen en deze op 1 januari 2022 in
   werking te laten treden.
  2. De Verordening winkeltijden Sittard-Geleen 2013 gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Verordening Winkeltijden Sittard-Geleen 2022 in te trekken.
 6. 8.H

  Besluit

  De raad besluit

  1. Vast te stellen het onderdeel Avoi in het inspraakdocument Avoi 2022.
  2. Vast te stellen de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022.
  3. In te trekken de telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012.
 7. 9.H

  Besluit

  De raad besluit

  1. Een gemeenschapsaccommodatie in te richten in het pand Odasingel 90;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van 1.850.000 euro uit het investeringsprogramma 2021 voor 1.500.000 euro en 2022 voor 350.000 euro;
  3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 301.326 euro, waarvan de lasten gedekt worden door de voorziene besparing in de exploitatie.
 8. 10.H

  Besluit

  De raad besluit

  1. . Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
  2. Het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021 2021’ (het gml-bestand  NL.IMR0.1883.bpVeegplan2021-VA01) met inachtneming van de genoemde wijzigingen vast te stellen.
 9. 11.H

  Besluit

  De raad besluit

  1. Ten aanzien van het ontwerpbesluit aangaande de oprichting van Vidar Aan de slag BV door het college van Sittard-Geleen geen wensen en bedenkingen kenbaar maken.
  2. Vidar Aan de slag BV uitsluitend ermee te belasten om het (formele) werkgeverschap in het  kader van de CAO Aan de slag uit te voeren.
 10. 12.H.*

  Fractie Klein wil een motie indienen. Voor overige fracties is het voorstel een hamerstuk.

  Bijlagen

  Besluit

  1. In te stemmen met:
  a. de uitwerking van de invulling van de moties ‘heroverwegen lastenverhoging’ en ‘de motie
  gefaseerde afbouw hondenbelasting’.
  b. de verhoging van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en rechten met 1,5% Icon­
  en prijsindex.
  c. het afwijken van het onder 1 b genoemde stijgingspercentage waar het landelijke wettelijke
  maximumtarieven betreft.


  2. In te stemmen met:
  a. het OZB tarief woningen van 0,1887%.
  b. het vastrecht afvalstoffenheffing van € 194,76
  c. de rioolheffing van € 207,48
  d. de OZB tarieven 2022 voor de niet woningen gebruiker van 0,5616% en voor de eigenaar
  van 0,7175%.


  3. In te stemmen met het vaststellen van de voorstellen uit het rapport belastingmaatregelen 2022.
  Het betreft:
  a. wijzigen van tarieven en teksten van de verordeningen op basis van de voorstellen.
  b. wijzigen van teksten van de verordeningen conform de wijzigingstabellen.


  4. In te stemmen met de financiële consequenties van de voorstellen uit de belastingmaatregelen 2022.


  5. Vaststellen van de:
  a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2022.
  b. Verordening afvalstoffenheffing 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  c. Verordening rioolheffing 2022.
  d. Verordening hondenbelasting 2022.
  e. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022.
  f. Verordening precariobelasting 2022.
  g. Verordening toeristenbelasting 2022.
  h. Verordening marktgelden 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  i. Verordening scheepvaartrechten 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  j. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  k. Verordening aanlegrechten uitweg 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  l. Verordening rioolaansluitrechten 2022.
  m. Verordening parkeerbelasting 2022 met bijbehorende tarieventabel
  n. Legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel.
  o. Verordening reclamebelasting 2022 met bijbehorende tarieventabel en kaarten.
  p. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 Sittard-Geleen
  q. Intrekkingsverordening telecommunicatierechten 2021 met bijbehorende tarieventabel.

  De motie van de heer Klein van de fractie Klein is niet toegelaten.

 11. 13.H

  Fracties geven uiterlijk 14 december aan of ze dit voorstel willen bespreken. Op 14 december heeft geen fractie aangegeven dit voorstel te willen bespreken.
  Fractie Klein heeft motie aangekondigd, wordt uiterlijk 15-12 om 9.00 uur aangeleverd. Motie is niet aangeleverd.

  Besluit

  De raad besluit
  1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage 1 administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.


  2. De voordelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,82 mln. in 2021 respectievelijk € 0,60 mln. in 2022 toe te voegen aan de reservering coronamiddelen.


  3. Het overhevelen van een aantal incidentele budgetten uit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 4,37 mln. zodat de activiteiten in 2022 alsnog kunnen worden uitgevoerd. Voor een specificatie zie de bijlage in dit voorstel.


  4. De toevoeging van de overschotten in de jaarschijven 2021 (€ 1,95 mln.), 2022 (€ 2,44 mln.), 2023 (€ 1,81 mln.), 2024 (€ 0,51 mln.) en 2025 (€ 1,35 mln.) aan de algemene reserve. De middelen vanaf 2024 worden in de voorbereiding van de begroting 2023, afhankelijk van het actueel financieel perspectief, betrokken in het structureel  doorvoeren
  van de maatregelen lokale lastenverlaging uit de begroting 2022.


  5. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:

  • Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar van € 5 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025);
  • Cameratoezicht van € 0,70 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Veiligheid;
  • Vervanging verkeersregelinstallaties provinciale weg N276 van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
  • Afwikkeling aansluiting A76 Geleen-Beek van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
  • Onderwijshuisvesting van € 0,97 mln., in het bijzonder voor aanvullende nieuwbouw Leeuwerik (€ 0,09 mln.), uitbreiding BS Leyenbroek (€ 0,38 mln.) en uitbreiding BS 't Heuvelke (€ 0,50 mln.) en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024;
  • De bestrijding van de Japanse Duizendknoop van € 0,43 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
  • De renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht van € 0,41 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
  • Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024 (krediet € 1,85 mln.) resp. door een lagere besparing in de exploitatie (aanvullend krediet € 0,30 mln);
  • Uitvoering van het fysiek programma Geleen-Zuid en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024.

  6. De beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid in 2021 (€ 0,2 mln.) en 2022 (€ 1,16
  mln.) in te zetten voor:
  a. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen ad € 0,60 mln.
  b. Ontwikkelpad Geleen-Zuid ad € 0,56 mln.
  c. Werkbudget uitvoering ontwikkelpaden ad € 0,20 mln.


  7. De reserve voor het egaliseren van projectkosten op te nemen onder het generieke besluit.

 12. 14.B.2 mi

  Besluit

  De raad besluit

  1. In te stemmen met:
   a) de keuze voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in: Hanenhof en
   stadhuis Geleen (scenario 2a -/- 1.500 vierkante meter);
   b) het beschikbaar stellen van een taakstellend investeringskrediet van € 31,1 mln. ten
   behoeve van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen en Huis aan de Markt
   waaronder openbare fietsstalling en toiletten. Waarvan
  • i) € 6,2 mln. beschikbaar wordt gesteld in 2022 voor voorbereidingskosten en onderhanden werk;
  • ii) € 24,9 mln. beschikbaar wordt gesteld in 2025 als de huisvesting wordt opgeleverd.

  c) de aanvullende dekkingsmiddelen uit:

  • i) vrijval van de kapitaalslasten van € 0,13 mln. vanaf 2025 van de achterblijvende locaties;
  • ii) inzet van het voordelig saldo van de 4e programmarapportage 2021, jaarschijf 2025 van
  • € 0,9 mln.;
  • iii) inzet van € 5 mln. investeringsruimte uit het investeringsprogramma begroting 2022, jaarschijf 2025.

  d) de bijgevoegde begrotingswijziging.


  2a. In te stemmen met de voorlopige programmatische en financiële kaderstellingen voor de
  toekomstige huisvesting van Vidar zoals beschreven in het bijgevoegde programma van
  eisen.


  2b Het college op te dragen op basis hiervan een vestigingsvoorstel voor een unilocatie Vidar
  uit te werken en dit inclusief kredietvotering uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 aan de
  raad voor te leggen.


  3. Kennis te nemen van de brief van de OR d.d. 15 oktober 2021 en de reactie hierop van het
  college d.d. 25 oktober 2021. Tevens kennis te nemen van het nog te ontvangen advies van
  de OR Sittard-Geleen op dit voorstel.


  4. De gemeentelijke huisvesting aanwijzen als groot project conform regeling grote projecten.

 13. 15.B.2min

  Besluit

  De raad besluit

  1. De nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan “Klooster Sint Agnetenberg” (NL.IMRO.1883.BPStAgnetenberg-VA01) ongewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten zijn zoals bedoeld in artikel 6.2.4 onderdelen b t/m f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

  Het amendement van de PVV is verworpen. Aangenomen is de motie van gob, CDA, Stadspartij, DNA, 50PLUS en PvdA waarin het college wordt opgeroepen

  • Zorgvuldig bij elke aanvraag van een vergunning voor een ingreep aan de rijksmonumentale kapel Agnetenberg, voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning, de RCE om advies te vragen
  • Het advies van de RCE ten aanzien van de inpandige aanpassingen aan de kapel integraal over te nemen bij de afhandeling van de nog aan te vragen omgevingsvergunning
  • Na het advies van de RCE en ARK met de historische verenigingen in gesprek te gaan over dit advies en wat dat betekent.
 14. 16.B.3min

  Besluit

  De raad besluit

  1. De Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot vast te stellen;
  2. Het college op te dragen deze als richtinggevend kader te hanteren voor de publiekrechtelijke vertaling in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen.

  De amendementen van GroenLinks  'Gebiedsopgave 4. Lexhy' en 'Grindwining op Graetheide' zijn verworpen.
  De motie Monitoren werkgelegenheid Chemelot is ingetrokken naar aanleiding van de toezegging van de portefeuillehouder in overleg met de directie van Chemelot een vorm van rapportage op te stellen.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Standpunt Lindenheuvel over gebiedvisie Chemelot
 15. 17.B.2 mi

  Alleen voor SPA een bespreekstuk.

  Besluit

  De raad besluit

  1. De Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot vast te stellen;
  2. Het college op te dragen deze als richtinggevend kader te hanteren voor de publiekrechtelijke vertaling in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen.
 16. 18
  Schorsing tot 16 december 18.30 uur. (zie voor resterende agenda 16 december 2021)