Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rondes

donderdag 12 oktober 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen

Voorzitter
R. Breidenbach/D. Pfoster
Toelichting

Vastgesteld door RAC 25 september


Audio- en videobestanden zijn te raadplegen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/

Agendapunten

 1. 1
  19:00 - 23:00 uur Ronde Raadszaal (voorzitter D. Pfoster/griffier A. Cortlever)
 2. 1.1

  Besluit

  De Ronde adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 november as. 
  De D66-fractie overweegt een motie in te dienen over buurttaalonderwijs en zal  hierover zsm uitsluitsel geven. Bespreking van het agendapunt in de raadsvergadering zal zich dan concentreren op deze motie.

 3. 2
  19:00 - 23:00 uur Ronde Maaszaal (voorzitter R. Breidenbach/griffier A. Lamers)
 4. 2.1

  Besluit

  Alle aanwezige fracties geven aan dat het voorstel niet besproken hoeft te worden in de raad. Echter de beslispunten van het raadsbesluit dienen aangepast te worden aan de bestuurlijke reactie van het college. Hiertoe dient de raad een amendement op te stellen waarin de kanttekeningen van het college ten aanzien van een aantal aanbevelingen worden overgenomen. De griffie zal het amendement opstellen aan de hand van een tekstvoorstel van de portefeuillehouder.  


  Verder herhaalt de portefeuillehouder de eerder gemaakte afspraak dat voor het einde van dit jaar het startdocument klaar is waarin de processtappen, om te komen tot de groenagenda, worden beschreven en zegt hij toe de raad tijdig te informeren indien geplande doelen niet haalbaar blijken te zijn door een tekort aan menskracht.


  De Rekenkamercommissie adviseert niet eerder dan in 2027 een doorwerkingsonderzoek uit te voeren met betrekking tot dit onderwerp om het college voldoende gelegenheid te geven de aanbevelingen uit te voeren.

 5. 2.2

  Besluit

  Voor de fracties PIT, Stadspartij, PVV en Lokaal SGB is het voorstel een bespreekstuk in afwachting van hetgeen in het logboek is opgenomen over de gevoerde onderhandelingen. Deze fracties maken een afspraak om het geheime logboek in te zien en zullen daarna aangeven of het voorstel alsnog als hamerstuk op de raadsagenda van 8 november 2023 geplaatst kan worden. Voor de overige fracties is het een hamerstuk. 


  De portefeuillehouder zegt tevens toe voor de raadsvergadering de juridische toets te laten uitvoeren op de haalbaarheid van het verzoek aan de Kroon naar aanleiding van de gemaakte opmerking van de PVV daarover.